صفحه اصلی > امور آزمایشگاه مرجع سلامت > نظارت 

نظارت:


  تعرفه جدید خدمات آزمایشگاهی در سال 1399


  چک لیست جامع ارزیابی آزمایشگاه های پزشکی ( ویرایش سال 1398)

  استاندارد آزمايشگاه های پزشكی نسخه ( سال 1397)

  پیشنویس شاخصهاي كيفيت و عملكرد ( ويرايش آبان 1397)

  چک ليست ارزيابی بخش باکتری شناسی- ویرایش سوم - نسخه سال 1397

  چک ليست ارزيابی سيستم کيفيت در آزمايشگاههای تشخيص طبی

  چک لیست ارزیابی بخش هماتولوژی آزمایشگاه

  چک لیست ارزیابی بخش بیوشیمی آزمایشگاه

  چک لیست ارزیابی بخش پاتولوژی آزمایشگاه

  چک لیست ارزیابی بخش سرولوژی آزمایشگاه

  چک لیست آزمايشگاههای غربالگری نوزادان

  روند رسیدگی به شکایات آزمایشگاھھای پزشکی

  شایعترین چالشها در فرآیندهای مختلف سیستم مدیریت کیفیت به تفكیک بخش دولتی و خصوصی