صفحه اصلی > اداره امور آزمایشگاه مرجع سلامت > نظارت 

نظارت:


  چک ليست ارزيابی سيستم کيفيت درآزمايشگاههای تشخيص طبی

  روند رسیدگی به شکایات آزمایشگاھھای پزشکی

  شایعترین چالشها در فرآیندهای مختلف سیستم مدیریت کیفیت به تفكیک بخش دولتی و خصوصی