صفحه اصلی > امور آزمایشگاه مرجع سلامت > دستورالعمل ها و آئین نامه ها 

آئین نامه های عمومی :

  آئین نامه تأسیس و اداره آزمایشگاههای تشخیص طبی

  آئین نامه تأسیس و اداره آزمایشگاههای ژنتیک تشخیص طبی

  دستورالعمل نحوی تبلیغات و اطلاع رسانی مؤسسات پزشکی

  شرح وظایف مؤسس یا مؤسسین آزمایشگاه

  فلوچارت روند تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی سال 1395

  شیوه نامه کلی تضمین کیفیت در آزمایشگاه 


آئین نامه های تخصصی :


1 ) ایمنی در آزمایشگاه:

  دستورالعمل حفاظت و ایمنی کارکنان

  دستورالعمل مدیریت پسماندها

  دستورالعمل نحوی نگهداری و امحاء نمونه ها

 

2 ) بخش ایمونولوژی و سرولوژی:

  دستورالعمل بخش سرولوژی

  طرح کیفیت بخش ایمونولوژی و سرولوژی

 

3 ) بخش بیوشیمی و هورمون شناسی:

  راهنمای تخصصی آزمایشات بالینی

  شرح وظايف کارکنان هورمون شناسی

  کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی خارجی

  هورمون

 

4 ) بخش میکروب شناسی:

  بخش میکروبشناسیSOP

  کنترل کیفی میکروب

 

5 ) بخش هماتولوژی و بانک خون:

  دستورالعمل کار در بخش هماتولوژی