صفحه اصلی > امور آزمایشگاه مرجع سلامت > دستورالعمل ها و آئین نامه ها 

 

آئین نامه های عمومی :


        آئین نامه فرآیند ثبت و گزارش مشکلات مربوط به ملزومات تشخیصی آزمایشگاهی

              فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایات

              فرم ثبت و رسیدگی به شکایات مربوط به ملزومات تشخیصی آزمایشگاهی

              نمودار جریان کار رسیدگی به شکایات مسئولین فنی

  آئین نامه تأسیس و اداره آزمایشگاههای تشخیص طبی

  آئین نامه تأسیس و اداره آزمایشگاههای ژنتیک تشخیص طبی

  دستورالعمل نحوی تبلیغات و اطلاع رسانی مؤسسات پزشکی

  شرح وظایف مؤسس یا مؤسسین آزمایشگاه

  فلوچارت روند تمدید پروانه آزمایشگاههای پزشکی سال 1395

  شیوه نامه کلی تضمین کیفیت در آزمایشگاه 


تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم :

  ابلاغ تعرفه آزمایش تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم (نامه) 

  ابلاغ تعرفه تشخیص زودهنگام سرطان دهانه رحم  HPV پاپاسمیر (نامه)

  تعرفه خدمات 

  الگوی آزمایش رفلکسی

  دریافت فرم متقاضیان مشارکت در برنامه تشخیص زود هنگام سرطان دهانه رحم مبتنی بر الگوریتم رفلکسی

 

 

آئین نامه های تخصصی :


1 ) ایمنی در آزمایشگاه:

  دستورالعمل حفاظت و ایمنی کارکنان

  دستورالعمل مدیریت پسماندها

  دستورالعمل نحوی نگهداری و امحاء نمونه ها

 

2 ) بخش ایمونولوژی و سرولوژی:

  دستورالعمل بخش سرولوژی

  طرح کیفیت بخش ایمونولوژی و سرولوژی

 

3 ) بخش بیوشیمی و هورمون شناسی:

  راهنمای تخصصی آزمایشات بالینی

  شرح وظايف کارکنان هورمون شناسی

  کنترل کیفی داخلی و تفسیر نتایج کنترل کیفی خارجی

  هورمون

 

4 ) بخش میکروب شناسی:

  بخش میکروبشناسیSOP

  کنترل کیفی میکروب

 

5 ) بخش هماتولوژی و بانک خون:

  دستورالعمل کار در بخش هماتولوژی