صفحه اصلی > تعرفه خدمات درمانی 

تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال 1398 :
 

  بخش دولتی

  بخش عمومی غیر دولتی

  خصوصی

  خیریّه

 خیریّه (اصلاحیه)

  خدمات و اعمال جراحی گلوبال

 خدمات و اعمال جراحی گلوبال (دستورالعمل وزارت بهداشت)

 آمبولانس دولتی و خصوصی

 

تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی سال 1397 :
 

  بخش دولتی

  بخش عمومی غیر دولتی

  خصوصی

  خیریّه