صفحه اصلی > اداره اقتصاد درمان،استاندارد و فناوری سلامت > امور تعرفه ها 

«  جدول تعرفه های اعمال جراحی گلوبال سال 1395 »

 

جدول هزينه های اعمال جراحی گلوبال سال 1395