صفحه اصلی > معاونت درمان > واحد روابط عمومی 

مهندس مسعود زمانی راد

مسئول روابط عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول