صفحه اصلی > ستاد هدایت و انتقال بیماران > شرح وظایف 

شرح وظایف ستاد هدایت و انتقال بیماران :

 

1 ) بررسی روند درمان بیماران در کلیه مراکز درمانی در حوزه سرزمینی .

2 ) بررسی حضور پزشکان و پرسنل در کلیه مراکز درمانی و جلوگیری از تأخیر یا خلل در درمان بیماران .

3 ) ارجاع بیماران و پیگیری آن در تمامی سطوح مراکز درمانی اعم از سطوح بالاتر ، پایین تر و همتراز.

4 ) تأئید انتقال بیماران و مصدومین بین مراکز درمانی و از ستادهای هدایت بیماران دانشگاه های معین .

5 ) نظارت و پیگیری اشغال تخت های عادی و ویژه در بین مراکز درمانی در حوزه سرزمینی .

6 ) دریافت آمار تخت های موجود و ضریب اشغال تخت ها در بین مراکز درمانی .

7 ) توزیع بیماران در حوادث پر تلفات و بلایا .

 

   دانلود : hedayat.pdf           حجم فایل 2091 KB