صفحه اصلی > معاونت درمان > واحد فناوري اطلاعات ( IT ) 

مهندس مسعود زمانی راد

مسئول واحد فناوری اطلاعات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

مهندس آزاده ارغشی

کارشناس واحد فناوری اطلاعات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول