صفحه اصلی > امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی > اداره امور آزمایشگاهها > آئین نامه تأسیس آزمایشگاه 

جهت دریاف فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک کنید.

   دانلود : آیین_نامه_تآسیس_و_اداره_امور_از.pdf           حجم فایل 1059 KB