صفحه اصلی > امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی > اورژانس های بیمارستانی > معرفی و شرح وظایف 

** معرفی واحد  **

 

واحد اورژانسهای بیمارستانی  یکی از زیرمجموعه های مدیریت درمان بوده و در سال ۱۳۸۹ با دستور مقام محترم وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانها در سه محور فضای فیزیکی ، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی شروع بکار نموده است .

 

مهمترین دلایل برای تدوین سند سیاست ارتقای بخش های اورژانس بیمارستانی عبارتند از :

 

۱) بالا بودن مرگ و میر و بار بیماریهای ناشی از حوادث رانندگی و آسیب ها که نیازمند خدمات فوریتی با کیفیت مطلوب می باشند.

۲)     روند افزایش بار مراجعه مردم به اورژانسها

۳) انتقال وظایف مدیریت و سیاست گذاری بخش های اورژانس بیمارستانی از اداره ارزشیابی بیمارستانها به مرکز مدیریت حوادث

۴)     نبود سند سیاست مدون برای ارتقای وضعیت اورژانسهای کشور

۵)     توجه به اورژانسها و فوریتها بعنوان اهداف کلان در برنامه های توسعه چهار و پنجم

۶)      لزوم ارتقای مستمر کیفیت خدمات اورژانس و افزایش رضایت بیماران

۷)     نبود تحلیل وضعیت جامع در مقطع کنونی از شاخصهای بخش های اورژانس بیمارستانی

 **شرح وظایف **

 

 

1)     جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار عملکرد ماهانه و سالانه در خصوص اورژانسهای بیمارستانی

2)     جمع بندی آمار تریاژ و مرگ و میر اورژانس از کلیه مراکز تحت پوشش

3)     مشارکت در خصوص برنامه آموزش حوادث غیرمترقبه وبحران

4) همکاری وپیگیری لازم درخصوص نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی و استانداردسازی فضای فیزیکی اورژانس بیمارستانها

5)   پیگیری و اجرای دستورالعملهای وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی

6)     انجام دستورات مقامات مافوق و ارائه گزارش اقدامات انجام شده 

          7)   برگزاری جلسات وکمیته های ارتقاء اروژانس بیمارستانی

8) پیگیری برنامه های ارتقای کمی و کیفی خدمات اورژانس بیمارستانها تحت پوشش

9) پیگیری و تشکیل مستمرکمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی  با محوریت تعیین تکلیف بموقع بیماران ، افزایش رضایتمندی بیماران ، درمان کم عارضه و کاهش بار مراجعه به بخش اورژانس بیمارستانی