صفحه اصلی > مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی > اورژانس های بیمارستانی > معرفی اعضاء 

 

حسن موسائی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری /  داخلی-جراحی