صفحه اصلی > مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی > اداره درمان سوء مصرف مواد > شرح وظایف 

شرح وظایف اداره سوءمصرف مواد

·        تهيه و اجراي برنامه استراتژيك و عملياتي واحد

·        مديريت مراكز درمان اعتياد دولتي

·        بازرسي و نظارت بر مراكز درمان سوء مصرف مواد دولتي و خصوصي

·        بررسي عملكرد و ارزشيابي مراكز درمان سوء مصرف مواد و صدور دستور مقتضی

·        دبيري دوره هاي آموزشي مسئولين فني، روانشناسان و پرستاران مراكز

·        دریافت اطلاعات آماري مراکز و ورود آمار در پورتال وزارتخانه

·        تحلیل و آناليز  اطلاعات آماری مراكز

·        برگزاری كميسيون و جلسه های مربوطه و پيگيري مصوبات

·        هماهنگی با کمیسیون ماده 20 در خصوص تأسیس مراکز جدید

·        آموزش توجيهي برای مراكز تازه تأسيس

·        ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و ساير مکاتبات و امور از طرف وزارتخانه به مراکز درمان سوءمصرف مواد

·        مدیریت سامانه کشوری سوءمصرف مواد

·        تهیه اخبار و سایر اطلاعات جهت به روز رسانی پورتال اداره