صفحه اصلی > امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی > امور درمان سوء مصرف مواد > شرح وظایف 

شرح وظایف امور سوءمصرف مواد

 • تهيه و اجراي برنامه استراتژيك و عملياتي واحد
 • مديريت مراكز درمان اعتياد دولتي
 • بازرسي و نظارت بر مراكز درمان سوء مصرف مواد دولتي و خصوصي
 • بررسي عملكرد و ارزشيابي مراكز درمان سوء مصرف مواد و صدور دستور مقتضی
 • دبيري دوره هاي آموزشي مسئولين فني، روانشناسان و پرستاران مراكز
 • دریافت اطلاعات آماري مراکز و ورود آمار در پورتال وزارتخانه
 • تحلیل و آناليز  اطلاعات آماری مراكز
 • برگزاری كميسيون و جلسه های مربوطه و پيگيري مصوبات
 • هماهنگی با کمیسیون ماده 20 در خصوص تأسیس مراکز جدید
 • آموزش توجيهي برای مراكز تازه تأسيس
 • ابلاغ دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آیین نامه ها و ساير مکاتبات و امور از طرف وزارتخانه به مراکز درمان سوءمصرف مواد
 • مدیریت سامانه کشوری سوءمصرف مواد
 • تهیه اخبار و سایر اطلاعات جهت به روز رسانی پورتال اداره