صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > واحد اعتبار بخشی > قوانین،بخشنامه و دستورالعمل ها > ارزشیابیEvaluation 

 

عنوان: ارزشیابی – اعتباربخشی

خلاصه:  فایل زیر شامل نکات مهمی درطراحی یک برنامه ارزشیابی است واهداف ارزشیابی را بیان می کند.

   دانلود : evaluation_accreaditation.pdf           حجم فایل 324 KB