صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > واحد اعتباربخشی > قوانین و آئین نامه ها 

شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستانها (سال 1398 )

استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستانهای ایران (سال 1398 - ویرایش چهارم)

نکات مهم در طراحی یک برنامه اعتباربخشی

استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران (سال 1395 - ویرایش سوم)

  راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانهای ایران(سال1398-ویرایش چهارم)

 راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی مراکز جراحی محدود و سرپایی(سال1398-ویرایش اول)


سنجه های اعتباربخشی (ویرایش سال 1395):

 

  استریلیزاسیون
  طب انتقال خون
  مدیریت خطر حوادث و بلایا
  بهبود کیفیت   فناوری اطلاعات   مدیریت دارویی
  بهداشت حرفه ای و سلامت کارکنان
  فیزیوتراپی   مدیریت غذایی
  بهداشت محیط   کنترل عفونت   مدیریت منابع انسانی
  پیشگفتار   مدیریت اطلاعات سلامت   مديريت پرستاري
  تصویربرداری   مدیریت آزمایشگاه   مراقبت های اورژانس
  تیم حاکمیتی   مدیریت پسماند   مراقبت های جراحی و بیهوشی
  تیم مدیریت اجرایی   مدیریت تأمین و تسهیلات اقامت   مراقبت های حاد
  رختشویخانه   مدیریت تجهیزات پزشکی   مراقبت های عمومی بالینی
  رعایت حقوق گیرنده خدمت   مدیریت خطاء   مراقبت های مادر و نوزاد