صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > واحد اعتبار بخشی > شرح وظایف واحد 

شرح وظایف واحد  اعتبار بخشی

فرآیند اعتباربخشی  بصورت گروهی وتوسط 17 نفر از کارکنان حوزه های ستادی دانشگاه با مدیریت رییس  اداره نظارت واعتباربخشی  و توام با نظارت یک یا دونفر ارزیاب ارشد معرفی شده از وزارتخانه وبراساس چک لیستی که توسط نرم افزاری دراختیارگروه قراردارد  به شرح زیر انجام می شود:

1-تعیین اعضای تیم اعتباربخشی وتقسیم کاربین اعضاء

2-ارسال دستورالعمل اعتباربخشی به بیمارستانهای تحت پوش

3-برگزاری جلسه با مسئولین بیمارستانها درخصوص تبیین مباحث اعتباربخشی

4-تهیه صورتجلسات مربوط به هر جلسه

5- پی گیری مصوبات وتکالیف مربوط به جلسات

6-بازدید های دوره ای ازبیمارستانهای تحت پوشش به منظور کنترل چگونگی اجرای مبانی  اعتباربخشی

7- تهیه گزارش از بازدید ها

8-بازخوردگزارش بازدیدها به بیمارستانهای تحت پوشش و رئیس اداره نظارت واعتباربخشی

9- اعزام وشرکت تیم در دوره های آموزشی اعتباربخشی

10-تشکیل جلسات ضروری با اعضای گروه اعتباربخشی

11- برنامه ریزی سالیانه اعتباربخشی بیمارستانها

12-هماهنگی با وزارت متبوع جهت دریافت دستورالعمل جدید اعتباربخشی

13-هماهنگی با ارزیاب ارشد معرفی شده از وزارتخانه جهت اسکان در دزفول وهمراهی گروه اعتباربخشی

14- برنامه ریزی سالیانه اعتباربخشی پس از دریافت دستور از وزارت متبوع

16-اعلام برنامه سالیانه به :وزارت ،اعضای گروه،بیمارستانها وسازمانهای بیمه گر

17 –اعزام گروه به بیمارستان جهت انجام اعتباربخشی در تاریخ مقرر

18-هماهنگی با سازمانهای بیمه گر به منظور اعزام کارشناس بیمه

19-جمع آوری وکنترل اعضاءبه منظور حصول اطمینان ازاینکه کلیه اعضای تیم نمرات خودرا در نرم افزار مربوطه وارد کرده اند.

20- طی مراحلی که در فایل "رویه اجرایی "آمده بطورکامل

21-رفع نقائص احتمالی چک لیستهای ارسالی به وزارت

22-دریافت نتایج اعتباربخشی

23-اعلام نتایج به بیمارستانها

24-اعلام نتایج به سازمانهای بیمه گر

 

 

 

لطفاٌ جهت مطالعه شرح وظایف واحد اعتبار بخشی فایل زیر را دانلود کنید.

   دانلود : رویه_اجرایی_در_اعتباربخشی__ملی.pdf           حجم فایل 394 KB