صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > واحد اعتباربخشی > شرح وظایف واحد 

شرح وظایف واحد اعتبار بخشی

 

فرآیند اعتباربخشی در دو مرحله اعتباربخشی جامع و اعتباربخشی ادواری انجام می شود.

اعتباربخشی جامع هر 2 سال یکبار و اعتباربخشی ادواری سالی 2 الی 4 بار در سال قابل انجام است.


1) تعیین اعضای تیم اعتباربخشی و تقسیم کار بین اعضاء.

2) ارسال دستورالعمل اعتباربخشی به بیمارستانهای تحت پوشش پس از ابلاغ دستورالعمل های جدید.

3) برگزاری جلسه با مسئولین بیمارستانها درخصوص تبیین مباحث اعتباربخشی.

4) تهیه صورتجلسات مربوط به هر جلسه .

5) پی گیری مصوبات و تکالیف مربوط به جلسات .

6) اعتباربخشی ادواری از بیمارستانهای تحت پوشش به منظور کنترل چگونگی اجرای مبانی اعتباربخشی .

7) تهیه گزارش از اعتباربخشی ادواری.

8) بازخورد گزارش اعتباربخشی به بیمارستانهای تحت پوشش و رئیس اداره نظارت و اعتباربخشی.

9) اعزام و شرکت تیم در دوره های آموزشی اعتباربخشی .

10) تشکیل جلسات ضروری با اعضای گروه اعتباربخشی .

11) برنامه ریزی سالیانه اعتباربخشی بیمارستانها .

12) هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت دریافت دستورالعمل جدید اعتباربخشی .

13) هماهنگی با ارزیاب معرفی شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اسکان در دزفول و همراهی گروه اعتباربخشی.

14) برنامه ریزی سالیانه اعتباربخشی پس از دریافت دستور از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

16) اعلام برنامه سالیانه به بیمارستانها و سازمانهای بیمه گر.

17) اعزام گروه به بیمارستان جهت انجام اعتباربخشی ادواری و جامع در تاریخ مقرر.

18) هماهنگی با سازمانهای بیمه گر به منظور اعزام کارشناس بیمه.

19) مدیریت تیم به منظور حصول اطمینان از نمره دهی سنجه ها وورود نمرات در سامانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

20) طی مراحل فایل «رویه اجرایی» ابلاغی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

21) دریافت نتایج اعتباربخشی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

22) اعلام نتایج به بیمارستانها .

23) اعلام نتایج به سازمانهای بیمه گر.