صفحه اصلی > اداره پرستاری > مطالب آموزشی 

جهت دانلود مطالب بر روی لینک مربوطه کلیک نمائید

   دانلود : گزارش_نویسی.rar           حجم فایل 841 KB
   دانلود : راهنمای_بالینی_پرستار_مبتنی_بر_شواهد.rar           حجم فایل 5533 KB
   دانلود : چک_لیست_خدمات_پرستاری_قسمت_3.rar           حجم فایل 2703 KB
   دانلود : چک_لیست_خدمات_پرستاری_قسمت_2.rar           حجم فایل 3202 KB
   دانلود : چک_لیست_خدمات_پرستاری_قسمت_1.rar           حجم فایل 3227 KB
   دانلود : مراقبت_مدیریت_شده_در_عفونت_تنفسی_حاد.pdf           حجم فایل 148 KB
   دانلود : شناسایی__بیمار.pdf           حجم فایل 223 KB
   دانلود : 6_41_50_Triage_Guideline-1390.pdf           حجم فایل 465 KB
   دانلود : منشورحقوق_بیمار_.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود : راهنمای_مراقبتهای_مدیریت_شده.pdf           حجم فایل 979 KB
   دانلود : راهنمای_جراحی_ایمن.pdf           حجم فایل 96 KB
   دانلود : دستورالعمل_اجرایی_کنترل_دیابت.pdf           حجم فایل 2839 KB
   دانلود : ترخیص_با_میل_شخص.pdf           حجم فایل 1088 KB
   دانلود : تاریجچه_و_ممیزی_رشته_پرستاری.pdf           حجم فایل 1012 KB