صفحه اصلی > اداره پرستاری > رییس اداره پرستاری 

رئیس اداره پرستاری    :    مریم نعمانی  کارشناس ارشد پرستاری 

خط مستقیم اداره پرستاری   42254380-061