صفحه اصلی > معاونت درمان > معرفی پرسنل حوزه درمان 

دکتر مهدیه توکلی 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

عبدالحسین جواهریان 

مسئول دفتر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول