صفحه اصلی > اداره پرستاری > کارشناسان اداره پرستاری 

کارشناس شاخص های ملی مراقبتی پرستاری:

خانم فرزانه سورمهکارشناس آموزش به کارکنان:

خانم کبری پوریامهرکارشناس آموزش به بیمار:

خانم شبنم سالمی نژادکارشناس وقایع ناخواسته(RCA):

خانم مهری علوی کیاکارشناس سلامت نوزادان:

خانم صدیقه ادیب مهرکارشناس سلامت کودکان:

خانم صدیقه ادیب مهر