صفحه اصلی > امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی > اداره تعالی و خدمات بالینی > اورژانس های بیمارستانی > معرفی پرسنل 

 

حسن موسائی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری -  داخلی/جراحی