صفحه اصلی > امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی > اداره تعالی و خدمات بالینی > بیماری های غیرواگیر > 724 

شناسه استاندارد خدمت توانبخشي در سكته حاد مغزي