صفحه اصلی > امور آزمایشگاه مرجع سلامت > رسیدگی به شکایات 

آئین نامه فرآیند ثبت و گزارش مشکلات مربوط به ملزومات تشخیصی آزمایشگاهی

 

                منشور حقوق مراجعین به آزمایشگاههای پزشکی

              فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایات

              فرم ثبت و رسیدگی به شکایات مربوط به ملزومات تشخیصی آزمایشگاهی

              نمودار جریان کار رسیدگی به شکایات مسئولین فنی