صفحه اصلی > کلینیک های ویژه تخصصی و فوق تخصصی > معرفی پرسنل 

منصور تفضلی

مدیر کلینیک های ویژه دانشگاه