صفحه اصلی > معاونت درمان > امور عمومی > معرفی پرسنل 

محمد عالم زاده انصاری

مسئول امور عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول

موسی رائی

کارشناس امور عمومی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول