صفحه اصلی > امور بیماری ها و مراکز تشخیصی و درمانی > امور درمان سوء مصرف مواد > معرفی اعضاء 

سید مهران محمودی نژاد دزفولی

مسئول امور درمان سوءمصرف مواد معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی دزفول