صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > آموزش > سناریوهای آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات 

سناریو 1- پارگی پوست سر نوزاد حین سزارین

سناریو 2- سقوط بیمار از تخت

سناریو 3- پارگی پرینه حین زایمان طبیعی

سناریو 4- سقوط بیمار از تخت

سناریو 5-اقدام به خودکشی

سناریو 6- تزریق داروی اشتباه به بیمار

سناریو 7- آسیب به بیمار حین نقل و انتقال

سناریو 8- سقوط بیمار از تخت

سناریو 9- سوختگی به دنبال اقدامات درمانی(دستگاه کوتر در اتاق عمل)

سناریو 10-اقدام به تزریق دارو اشتباه به بیمار

سناریو 12-هیستر کتومی به دنبال سزارین

سناریو 13-دیستوشی شدید شانه چپ و شکستگی کلاویکل نوزاد

سناریو 14-باقی ماندن تامپون در واژن به دنبال سزارین

سناریو 15-سقوط از تخت

سناریو 16-تزریق سرم اشتباه

سناریو 17-تزریق خون اشتباه

سناریو 18-سوختگی بیمار با کوتر

سناریو 19-سقوط از تخت

سناریو 20-آسیب به نوزاد حین سزارین

سناریو 21-سقوط به دنبال افت فشار وضعیتی

سناریو 22-عدم تشخیص آسفیکسی

سناریو23- خودکشی

سناریو24- عدم تشخیص صحیح و به موقع

سناریو25-عدم تشخیص به موقع بیماری

سناریو26-پارگی واژن به دنبال زایمان طبیعی

سناریو27-عدم تشخیص به موقع بیماری

سناریو28-پارگی پرینه در زایمان طبیعی

سناریو29-سقوط از تخت

سناریو30-سقوط از تخت

سناریو31-پارگی مثانه حین سزارین

سناریو32-انجام جراحی روی عضو سالم

سناریو33-دیستوشی

سناریو34-عدم تزریق دارو

سناریو35- گانگرن و آمپوتاسیون اندام تحتانی به دلیل تاخیر در درمان

سناریو 36-دیستوشی و به دنبال آن فوت نوزاد

سناریو37-مفقود شدن بیمار

سناریو38-سقوط از تخت

سناریو39-زخم بستر

سناریو40-دیستوشی

سناریو41-سوختگی با کوتر در اتاق عمل

سناریو42-دیستوشی

سناریو43-مرگ به دلیل عدم تشخیص به موقع

سناریو44-سقوط

سناریو45-سوختگی با کوتر

سناریو46-تزریق داروی اشتباه

سناریو47-سقوط نوزاد

سناریو48-سقوط از روی صندلی