صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > آموزش > سناریوهای آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات 

 

سناریوهای آموزشی وقایع ناخواسته تهدیدکننده حیات
 ♦  کد       شـــرح
1
پارگی پوست سر نوزاد حین سزارین
2 سقوط بیمار از تخت
3 پارگی پرینه حین زایمان طبیعی
4 سقوط بیمار از تخت
5 اقدام به خودکشی
6 تزریق داروی اشتباه به بیمار
7 آسیب به بیمار حین نقل و انتقال
8 سقوط بیمار از تخت
9 سوختگی به دنبال اقدامات درمانی - دستگاه کوتر در اتاق عمل
10 اقدام به تزریق دارو اشتباه به بیمار
11 سقوط از تخت
12 هیسترکتومی به دنبال سزارین
13 دیستوشی شدید شانه چپ و شکستگی کلاویکل نوزاد
14 باقی ماندن تامپون در واژن به دنبال سزارین
15 سقوط از تخت
16 تزریق سرم اشتباه
17 تزریق خون اشتباه
18 سوختگی بیمار با کوتر
19 سقوط از تخت
20 آسیب به نوزاد حین سزارین
21 سقوط به دنبال اُفت فشار وضعیتی
22 عدم تشخیص آسفیکسی
23 خودکشی
24 عدم تشخیص صحیح و به موقع
25 عدم تشخیص به موقع بیماری
26 پارگی واژن به دنبال زایمان طبیعی
27 عدم تشخص به موقع بیماری
28 پارگی پرینه در زایمان طبیعی
29 خودکشی
30 سقوط از تخت
31 پارگی مثانه حین بارداری
32 انجام جراحی روی عضو سالم
33 دیستوشی
34 عدم تزریق دارو
35 گانگرن و آمپوتاسیون اندام تحتانی به دلیل تاخیر در درمان
36 دیستوشی و به دنبال آن فوت نوزاد