صفحه اصلی > اداره پرستاری > قوانین و آئین نامه ها > ایمنی بیمار 

 

  بازدیدهای مدیریتی

  داروهای حیاط بخش و ضروری

  دستورالعمل استریلیزاسیون فوری

  راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار

  راهنمای جراحی ایمن

  راهنمای صحیح شناسایی بیماران

  راهنمای داروهای با هشدار بالا

  راهنمای داروهای با اسامی و اشکال مشابه

  راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات

  راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

  راهنمای پیشگیری از زخم فشاری

  راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کاتترها و لوله ها

  دستورالعمل تزریقات ایمن

  الزامات أخذ رضایت آگاهانه و تشخیص درمانی (پروسیجرهای) تهاجمی