صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > قوانین و آئین نامه ها > وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات  

نامه و  آیین نامه فعالیت بانک خون و بخش های مصرف کننده و فرآورده ای آن در مراکز درمانی

  موارد 28 گانه خطاهای پزشکی

  فرم تحلیل ریشه ای خطاء

  تحلیل علل ریشه ای خطاء