صفحه اصلی > اداره نظارت،اعتباربخشی و صدور پروانه ها > قوانین و آئین نامه ها > وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات  

  ابلاغ شیوه نامه نظارتی در خصوص وقوع وقایع ناخواسته درمانی 

  موارد 28 گانه خطاهای پزشکی

  فرم تحلیل ریشه ای خطاء

  تحلیل علل ریشه ای خطاء