صفحه اصلی > اداره پرستاری > قوانین و آئین نامه ها > آموزش 

  آئین نامه استانذارد دارویی بخش اورژانس (ویرایش ششم- زمستان 1397 )

  کتابچه چک ترالی اورژانس 

  چک لیست ترالی اورژانس 

  چک لیست داروهای ترالی اورژانس