صفحه اصلی > آئین نامه ها > اداره پرستاری > آموزش 

  آئین نامه استانذارد دارویی بخش اورژانس (ویرایش پنجم - تابستان 1392 )

  کتابچه چک ترالی اورژانس 

  چک لیست ترالی اورژانس 

  چک لیست داروهای ترالی اورژانس