صفحه اصلی > امور مامایی > قوانین و آئین نامه ها 

دستورالعمل های احیاء :

  دستور العمل احیاء با مایعات، خون و فرآورده ها در خونریزي مامایی

  راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان (نامه وزارت)

  دستور العمل احیاء با مایعات، خون و فرآورده ها در خونریزي مامایی (نامه وزارت)